วัดนาทะเดะระกับการมีส่วนร่วมในสังคม

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของวัดนาทะเดะระมีอยู่มากมาย ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น รวมถึงกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ในต่างประเทศอีกด้วย มีเด็กๆในต่างประเทศมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้
เนื่องจากความยากจน เราตระหนักดีว่าเด็กคืออนาคตของชาติ ดังนั้นเราจึงจัดหาความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆใน
ภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดี มีความสุข สามารถช่วยเหลือตนเองได้และทำความฝันให้เป็นจริง

Activities of the Natadera Shimizu Foundation(These are only a few examples of the foundation’s efforts)

ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆผู้อพยพชาวทิเบต
(เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2006)

ทางมูลนิธิช่วยจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กๆผู้อพยพและช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและค่าครองชีพ อีกทั้ง
ยังช่วยเหลือเด็กๆเมื่อพวกเขากลับมายังบ้านเกิด โดยการสร้างโรงเรียน หอพักนักเรียน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น
และอื่นๆ

ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ชาวลาว
(เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2007)

เราได้จัดหาห้องสมุดหนังสือภาพให้กับเด็กๆชาวลาวที่อาศัยอยู่บนเขาในพื้นที่กันดาร และยังเปิดห้องสมุด
หนังสือภาพให้กับเด็กๆในชุมชนแออัดอีกด้วย ทางมูลนิธิยังให้ทุนการศึกษาแก่ครอบครัวที่ขาดแคลน และช่วยปรับปรุง
อาคารเรียนที่ทรุดโทรมหลายแห่ง

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวทางญี่ปุ่นตะวันออก
(เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2011)

มูลนิธิได้สร้างที่อยู่อาศัยแบบถาวรให้กับเด็กๆในจังหวัดฟุคุชิมะ และยังให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของอุปโภค
บริโภคแก่ผู้คนในพื้นที่เสี่ยงอีกด้วย

Other Activities

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เราตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกตั้งแต่ปัญหานี้ถูกยกขึ้นมาเป็นครั้งแรก และได้
พยายามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านตั้งแต่นั้นมา เช่น การใช้วัตถุดิบจากไม้และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
นอกจากนั้นเรายังได้ผลิตแผ่นไม้ที่ใช้เป็นเแหล่งกำเนิดพลังงานในเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย