Natadera

วัดนาทะเดะระ และศรัทธาแห่งธรรมชาติ

ภูเขา แม่น้ำ และ ธรรมชาติต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรา และเรายัง
เคารพเทิดทูนว่าธรรมชาติคือแหล่งกำเนิดชีวิตอีกด้วย ในอีกแง่หนึ่ง เราเปรียบธรรมชาติเสมือนพระเจ้า
มนุษย์เราให้ความเคารพในทุกสิ่ง ทั้งผืนหญ้า ต้นไม้หรือแม้กระทั่งดินซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่วิญญานของผู้
ล่วงลับไปแล้วจะสถิตอยู่ นอกจากนั้นเรายังเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งลี้ลับต่างๆ มนุษย์เราเชื่อว่าเราไม่
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากความช่วยเหลือจากพระเจ้าและธรรมชาติ
วัดนาทะเดะระ ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสวดภาวนานับตั้งแต่สมัยโจมง (ประมาณ
14,000-300 ปีก่อนคริสตศักราช) และสมัยยาโยอิ (300 ปีก่อนคริสตศักราช-คริสตศักราชที่ 250) ผู้คนใน
สมัยโจมงเชื่อในการกลับชาติมาเกิด ตั้งแต่สมัยโบราณถ้ำที่วัดถูกเปรียบเหมือนเป็นครรภ์ของมารดาและ
เป็นสถานที่ที่ผู้คนเวียนว่ายตายเกิด (Umarekiyomaru อุมาเระคิโยมารุ) ขจัดกิเลสและเกิดใหม่ ผู้คนเชื่อว่า
ถ้าได้ลอดถ้ำที่วัดนาทะเดะระแล้ว กิเลสต่างๆจะถูกขจัดไป และผู้นั้นจะได้เกิดใหม่ในครรภ์แห่งนี้ หลังจากนั้น
ผู้คนจะพากันสวดมนต์ขอพรให้มีจุดเริ่มต้นชีวิตที่ดี
เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงามรายล้อม วัดนาทะเดะระจึงเป็นสถานที่ที่ใช้ทำพิธีบูชาธรรมชาติ ป่าไม้เขียว
ขจีที่ล้อมรอบวัดช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ในสมัยเอะโดะ (ค.ศ. 1603-1868) กวีไฮคุ “มัตซึโอะ บะโช”
ได้มาที่วัดแห่งนี้และประพันธ์บทกวีแสดงถึงความชื่มขมในสถานที่แห่งนี้ไว้ว่า “Ishiyama no ishi yori
shiroshi aki no kaze” หมายถึง ลมของฤดูใบไม้ร่วงที่ขาวเสียยิ่งกว่าหินของหน้าผาหิน วัดนาทะเดะระเป็น
สถานที่จัดพิธี Iwaya-tainai-kuguri (การลอดถ้ำแห่งพระครรภ์) อันศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลานานและยังเป็น
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการขจัดกิเสลเพื่อเกิดใหม่อีกด้วย

วัดนาทะเดะระกับความศรัทธาแห่งภูเขาฮะคุซัง

ภูเขาฮะคุซังได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาที่ซึ่งเทพเจ้าแห่งความขาวบริสุทธิ์สถิตอยู่ นอกจากนั้นภูเขาฮะคุซังยัง
เป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามของญี่ปุ่นที่ผู้คนปีนขึ้นไปเพื่อสักกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาทะ
เทะยะมะ และภูเขาฮะคุซัง และด้วยลักษณะของภูเขาที่เป็นสีขาวบริสุทธิ์ ภูเขาฮะคุซังจึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่ง
วิญญานทั้งหลายจะมาล้างมลทินให้ขาวบริสุทธิ์อีกครั้งก่อนกลับไปเกิด
พระไทโชผู้เป็นที่นับถือของคนทั่วไป เป็นบุคคลแรกที่ปีนภูเขาฮะคุซังในปี ค.ศ.717 และได้ก่อตั้งวัดนาทะเดะระใน
ปีเดียวกัน ในตอนนั้นวัดแห่งนี้มีชื่อว่า อิวะยะเดะระ (Iwaya-dera หรือวัดหน้าผา) เนื่องมาจากถ้ำธรรมชาติในภูเขาหิน
แห่งนี้
การคืนชีพจากความตายซึ่งเป็นความเชื่อแห่งภูเขาฮะคุซังสอดคล้องกับการลอดถ้ำแห่งพระครรภ์ (Iwaya-tainai-
kuguri) ของวัดนาทะเดะระ และความศรัทธาในสถานที่เวียนว่ายตายเกิด ณ ภูเขาหินในวัดนาทะเดะระก็มีความ
เกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของภูเขาฮะคุซัง การเทิดทูนบูชาธรรมชาติซึ่งหลอมรวมความ
ศรัทธาแห่งภูเขาฮะคุซังเข้ากับคำสอนขอพระไทโชที่ว่า ให้อุ้มชูและทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ส่งผลให้ความ
ศรัทธาในวัดนาทะเดะระแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และกลายเป็นวัดที่ผู้คนเข้ามาแสดงความศรัทธาในธรรมชาติและเป็นวัดที่
เป็นตัวแทนของความศรัทธาแห่งภูเขาฮะคุซังด้วย

ประวัติของวัดนาทะเดะระ

ว่ากันว่าวัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นนาทะเดะระเมื่อปี ค.ศ.986 โดยจักรพรรดิ์คะซัง (Kazan) ผู้ซึ่งพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้และ
ได้ทำการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ขึ้นในสมัยนั้น ทว่าหลังจากนั้นวัดนาทะเดะระได้รับความเสียหายจากสงครามถึง
สามครั้งด้วยกัน กระทั่งในปี ค.ศ.1640 ท่านมาเอะดะ โทชิซึเนะ (Maeda Toshitsune) เจ้าลำดับที่สามแห่งเมืองคะ
กะ (Kaga) ได้ทำการบูรณะวัดนาทะเดะระกลับมาอีกครั้ง
อาคารทั้ง 7 หลังของวัดถูกออกแบบอย่างงดงามเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สถานที่ตั้งของอาคารก็ถูกกระจาย
ออกไป 2 ฝั่งเพื่อให้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆ ทั้งนี้วัดนาทะเดะระได้รับรางวัลความสวยงามภาคพื้นจากการ
จัดลำดับของบริษัทมิชลิน (Michelin star for the beautiful scenery within its ground)) ในปี ค.ศ.2017 อีกด้วย ซึ่ง
ในปีนี้เองวัดนาทะเดะระมีอายุถึง 1,300 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้ง โดยพระไทโชเมื่อปี ค.ศ.717